top of page

Samenstelling van de schoolraad

Dit orgaan bestaat uit 3 geledingen (oudergeleding, personeelsgeleding en lokale gemeenschap) en heeft een aantal overlegbevoegdheden evenals een informatie- en communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd. Het wordt samengesteld voor een periode van vier jaar.
De schoolraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode. 

Verslagen

Na elke bijeenkomst van de schoolraad wordt er een verslag opgemaakt.
Dit verslag wordt openbaar op onze website gepubliceerd.

LEDEN VAN DE SCHOOLRAAD

Despriet Veerle

Ouderraad

Devoldere Véronique

Pedagogische raad

Ghesquiere Willy

Lokale gemeenschap (KWB)

Vanlerberghe Filip

Schoolbestuur

Holvoet Ann-Sofie

Ouderraad

Monseré Stefaan

Pedagogische raad

Vandenbogaerde Geert

Lokale gemeenschap

Van der Haeghen Filip

Schoolbestuur

Lybeer Olivier

Ouderraad

Vandeputte Siska

Pedagogsiche raad

Vandendriessche Annelore

Lokale gemeenschap

Voorzitter van de schoolraad

Van Steenwinkel Tommy

Directeur (adviserend lid)

bottom of page