Onze

SCHOOLRaad

Samenstelling van de schoolraad

Dit orgaan bestaat uit 3 geledingen (oudergeleding, personeelsgeleding en lokale gemeenschap) en heeft een aantal overlegbevoegdheden evenals een informatie- en communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd. Het wordt samengesteld voor een periode van vier jaar.
De schoolraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode. 

Team vergadering

Verslagen

Na elke bijeenkomst van de schoolraad wordt
er een verslag opgemaakt.
Dit verslag wordt openbaar
op onze website gepubliceerd.

Binnenkort beschikbaar
 

Voor de ouders (samenstelling vanuit de ouderraad)

Melissa

Brackez

Siska

Devroe

Jurgen

Vanderheeren

Voor het personeel (samenstelling uit de pedagogische raad)

Véronique

Devoldere

Sophie

Debruyne

Siska

Vandeputte

Voor de lokale gemeenschap (samenstelling uit de schoolraad)

Geert

Vandenbogaerde

Annelore

Vandendriessche

(voorzitter)

Patricia

Vroman

Voor het schoolbestuur (adviserende leden)

Luc
Devolder

Filip

Van der Haeghen

Tommy

Van Steenwinkel

(directeur)